Semalt: Zyýanly programma üpjünçiligi we kompýuter wiruslary hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Kompýuter enjamyňyzyň kadaly işlemeýändigini ýa-da faýllarynyň köpüsiniň zaýalanandygyny görseňiz, zyýanly programma üpjünçiliginiň ýa-da wiruslaryň ulgamyňyza ýokaşýandygyny görkezýär. Dürli wiruslar şahsy durmuşyňyza we şahsy maglumatlaryňyza uly howp salýan bolsa-da, zyýanly programma üpjünçiliginiň käbir görnüşleri marketing we mahabat gurallaryna ep-esli derejede täsir edip biler. Ulgamyňyzy haýalladýar we köp faýllaryňyza zeper ýetirýär. Şeýlelik bilen, onlaýn duzaga düşmezlik we gije-gündiziň dowamynda howpsuz galmazlyk üçin wirusa garşy programma üpjünçiligini gurmak möhümdir.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewa kompýuter wiruslaryndan we zyýanly programmalardan gaça durmak üçin aşakdaky bäş maslahaty hödürleýär.

Downloadüklemeleriňize üns beriň

Adobe we dürli programma üpjünçiligi yzygiderli täzelenmelere mätäç. Her gezek programma üpjünçiligini guranyňyzda, göçürip alýan zatlaryňyza üns berýändigiňize göz ýetiriň. Birnäçe gurallar we programmalar internetde bar, näme saýlamalydygymyzy bulaşdyrýar. Wirusa garşy programma saýlanyňyzda, gurallaryňyzy diňe resmi web sahypalaryndan we onlaýn çeşmelerden göçürip alýandygyňyzy anyklamaly. Şol programmalara pes hilli programma üpjünçiligini gurup, gymmatly çeşmeleriňizi taşlamaga ýol bermäň. Köplenç mahabatlar gurallar paneline we beýleki şuňa meňzeş baglanyşyklara basmagyňyzy haýyş edýär. Olardan daşda durmak has gowudyr, sebäbi faýllaryňyza zeper ýetirip biler we hakyky göçürip almak programmalaryna goşulmaz.

Akeasama wirus duýduryşlary üçin ýykylmaň

Biziň hemmämiz galp wirus duýduryşlaryny alýarys we dürli adamlar her gün olaryň pidasy bolýarlar. Interneti ulananyňyzda, programmalary we gurallar panelini göçürip almagyňyzy haýyş edýän köp açylýan penjireleri görersiňiz. Bu ýerde size hiç zadyň peýdasyzdygyny aýdaýyn. Hakerler şol galp wirus duýduryşlaryny ulanyp duzaga düşýärler we enjamlaryňyza ýokaşýarlar. Mahabatlaryň köpüsi şübheli we uly ýaşly web sahypalarynda peýda bolýar, şonuň üçin baglanyşyklaryna basmasaňyz we şol penjireleri mümkin boldugyça ir ýapmasaňyz gowy bolar.

Enjamlaryňyzy Antivirus bilen goraň

Internetde howpsuz bolmak üçin hemmämize wirusa garşy programmalar we zyýanly programma üpjünçiligi gurallary gerek. Dogrusyny aýtsak, bu gurallaryň köpüsi size çäkli mümkinçilikleri hödürleýär. Zyýanly programma üpjünçiligine, wiruslara we mahabat programma üpjünçiligine garşy göreşmek üçin ýönekeý programma üpjünçiligini gurmagy maslahat berýäris. BitDefender gowy mysal, bu gural kompýuteriňizi gözden geçirýär we goraýar we wiruslaryň we zyýanly programmalaryň ähli böleklerinden dynmaga kömek edýär. Ony internetden göçürip alyp bilersiňiz, programma üpjünçiligi mugt gelýär. Şeýle hem, “Disconnect” we “AdBlock Plus” -y synap bilersiňiz.

Windows we Defender-i täzeläň

Köp adamlar penjireleriň täzelenmeginiň möhümdigini äsgermezlik edýärler. Enjamyňyzy täzeden açmak haýyşlaryny äsgermezlik etmeli däl, sebäbi bu siziň üçin çynlakaý problema döredip biler. Penjireleriňizi täzeden gurmak we zatlary täzeläp durmak üçin aýda bir gezek belläň. Bu size ep-esli derejede wiruslardan we zyýanly programmalardan dynmaga kömek eder.

Internet Explorer ulanmaň

Internet Explorer-iň iň gowy brauzer hasaplanan günleri gutardy. Bu günler adamlar Google Chrome, Firefox we beýleki şuňa meňzeş brauzerlere uly ähmiýet berýärler. Dürli habarlar, Internet Explorer-iň operasiýa ulgamyňyza zyýan ýetirip biljek iň töwekgelçilikli brauzerlerden biridigini görkezýär. Şonuň üçin ony hiç wagt gurnamaly we ulanmaly däl. Munuň ýerine, onlaýn goragyňyzy kepillendirýän “Edge” we “Opera” -lary synap bilersiňiz.

send email